Несъстоятелност

Специалистите в Кантората имат задълбочени познания в производствата по несъстоятелност и притежават опит в представителството и консултирането на кредитори, които участват в производства по несъстоятелност. Адвокатите предоставят услуги във връзка с предявяване и обезпечаване на вземания на кредитори, изготвяне на документи във връзка с откриване на производство по несъстоятелност, консултиране на длъжници, представителство в събрания и комитети на кредиторите.