Търговски сделки и договори

Кантората се занимава с предоставянето на консултации за и със самото изготвяне на различни видове договори, целящи защита правата и интересите на нашите клиентите: договори за покупко-продажба, заем, наем, дистрибуция, лизинг, франчайзингови договори, комисионни договори, договори за консигнация, спедиционни договори, договори за превоз, изготвяне на пълномощни, подготовка на различни фигури на договорно търговско представителство (упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници). 


Кантората е тясно специализирана в областта на изготвянето на договори свързани с прехвърляния на недвижими имоти. Кантората предлага професионални правни услуги и консултации във всички етапи по сключването на сделки като изготвя всички необходими документи и прави всички необходими проверки. Адвокатите предлагат качествена помощ от преговорите до окончателното приключване на сделките. Специалистите от Юридическата кантора предоставят правни съвети и помощ при обслужването на сделки с ценни книжа, както и при защита на клиентите си във връзка с нелоялната конкуренция. Също така опитът на юристите е насочен и към изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им.