Дружествено право

Дейността на Кантората в областта на дружественото право е насочена към: 

• Подготовка на учредителни документи и регистрация на еднолични търговци, търговски дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури и др.; 
• Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании; 
• Всички необходимите регистрации в съответните български институции; 
• Регистриране на последвали промени в статута на гореизброените търговски субекти; 
• Преобразуване и реорганизация на търговските дружества (включително придобиване на дялове и акции, сливане и вливане на търговски дружества); 
• Подготовка на документи и съдействие при организацията на Общи събрания и други важни корпоративни форуми; 
• Изготвяне на временни удостоверения за акции, удостоверения за дялово участие, водене на книги за акционерите, съответно книги на дяловете; 
• Изготвяне и консултации по договори за управление с членове на органите на управление на търговски дружества; 
• Изготвяне на устави, дружествени договори и други вътрешни актове, консултации и извършване на последващи промени; 
• Изготвяне на протоколи от решения на Общи събрания, Съвети на директорите, както и текущото им поддържане; 
• Изготвяне на предварителни схеми, необходимите документи и съдействие при процедурите, свързани с преобразуване на търговските дружества/ сливане, отделяне, разделяне/ 
• Правна помощ при ликвидация на дружества или несъстоятелност; 
• Регистрация на юридически лица с нестопанска цел; 

Кантората дава съвети и подпомага клиентите си при избора на вида на дружеството, което ще отговаря максимално точно на нуждите на клиентите. В процеса по учредяване и регистрация Кантората се заема изцяло с изготвянето на всички нужни документи и следи за развитието на процедурите като своевременно уведомява клиентите за новонастъпилите факти.