Данъчно право

Различните сделки често имат последици свързани с данъчното право, които трябва да бъдат разглеждани преди извършването на самата сделка. Заедно с екипа на НОВАКОН, както и с екипа асоциирани данъчни адвокати, с които работим, Кантората предлага правна помощ при възникнали данъчни проблеми, като при нужда се явяват в съдилищата по данъчни спорове. В сферата на предлаганата ни помощ влизат и: 


• изборът на структури във връзка с преобразувания, сливания, разделяния и придобивания на предприятия;
• изготвяне и поддържане на жалби срещу данъчни решения;
• процесуално представителство на клиенти пред съдилища;
• ДДС и свързаните с него проблеми;
• данъчно планиране при създаването на фирма или започването на дейност;
• данъчно планиране при извършване на сливания и вливания на фирми;
• регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за акцизите;
• корпоративно и индивидуално данъчно облагане;
• косвено данъчно облагане;
• представителство пред данъчните власти;
• административни и съдебни обжалвания на незаконосъобразни актове, издадени от органи на данъчната администрация.

Ние подпомагаме клиентите си със съвети относно данъците във връзка с сливания, разделяния, придобивания и промени в структурите на дружествата. Също така Кантората предлага широка гама от съвети и помощ при текущи спорове с данъчните органи на всички нива.