Административно право

В сферата на административното право Кантората предлага правни услуги при наличието на проблеми свързани с административните производства - такива по молби, жалби и други пред различните административни органи. Също така Кантората предоставя услугите си при обжалването (по административен ред и съдебно) на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове и при обжалването на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и др. Адвокатите имат богат опит при воденето на административни дела пред административните съдилища и Върховния административен съд.