Процесуално представителство и арбитраж

Адвокатите в Кантората притежават богат опит в сферата на процесуалното представителство пред съдилища и арбитраж. Кантората представлява клиенти в сферите на облигационните и търговскоправните спорове, трудовите спорове, вещноправни спорове, наследственоправни спорове и админстративно-наказателни спорове. Адвокатите предоставят на клиентите правни оценки при завеждането на искове, при отказ и оттегляне на такива, дават правни становища и консултации по вече висящи производства, участват в преговори с цел избягване или прекратяване на съдебни или арбитражни спорове. Кантората също така предоставя правна помощ и представителство на своите клиенти при образуването, протичането и прекратяването на изпълнителни производства за събиране на вземания.