Юридически лица с нестопанска цел

Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници" притежава богат опит в сферата на юридическите лица с нестопанска цел, включително на такива с общественополезна дейност. Кантората е участвала в учредяването, преструктурирането и прекратяването на юридически лица с нестопанска цел развиващи дейности в различни сфери на обществото като политика, спорт, насърчаване и подпомагане на бизнеса, подпомагане на членове на обществото в неравностойно положение, образование и култура и др. Ние предоставяме на клиентите си качествени услуги свързани с цялостната структура и развитие на юридическото лице, членствените правоотношения, системата на органите, процедури по свикване на събрания, изготвянето на уставни правила и т.н. Кантората предлага услуги при преобразуването на юридическото лице в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, при вливане, сливане, отделяне и разделяне, както и при производствата по ликвидация и несъстоятелност. Кантората изготвя и организира движението на всички нужни документи, извършва всички действия, свързани с различните процедури във връзка с юридическото лице.